Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
ТУРДИМУРОДОВ УЙҒУНЖОН САНАҚУЛОВИЧ ХАТИРЧИ ТУМАНИ ТОПОНИМЛАРИНИНГ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ВА ЭТИМОЛОГИК ТАДҚИҚИ 10.00.01 – Ўзбек тили   Kўчириб олиш
МИСЛИДДИНОВА МАЛИКА ХОЛБОЕВНА МАҲМУД КОШҒАРИЙНИНГ ФОНЕТИК ВА
ФОНОСТИЛИСТИК ҚАРАШЛАРИ
10.00.01 – Ўзбек тили   Kўчириб олиш
ХАСАНОВ АХМАД ИСА ЎҒЛИ САДРИДДИН АЙНИЙ “СУДХЎРНИНГ ЎЛИМИ” ПОВЕСТИ
ТЕРМИНЛАРИНИНГ ТАРКИБИЙ-МАЗМУНИЙ ТАҲЛИЛИ
10.00.01 – Ўзбек тили 23.10.2023 Kўчириб олиш

ТУРДИМУРОДОВ УЙҒУНЖОН САНАҚУЛОВИЧ

ХАТИРЧИ ТУМАНИ ТОПОНИМЛАРИНИНГ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ВА ЭТИМОЛОГИК ТАДҚИҚИ 10.00.01 – Ўзбек тили 29.07.2023 Kўчириб олиш
ЯРАШОВА НАСИБА ЖУМАЕВНА БОЛАЛАР АДАБИЁТИ ТИЛИНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ, 
ЛИНГВОПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚИ

10.00.01 – Ўзбек тили
29.07.2023 Kўчириб олиш
ТИЛЛАБАЕВА ЗИЛОЛА РАХМАТИЛЛАЕВНА САМАРҚАНД ШАҲРИ ЎЗБЕК ШЕВАЛАРИНИНГ ЛЕКСИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАРЛУҚ ЛАҲЖАСИ МИСОЛИДА) 10.00.01 – Ўзбек тили 31.07.2023 Kўчириб олиш
ЮНУСОВА БАХОРА АХТАМЖОНОВНА ЎЗБЕК ТИЛИ ТИЗИМИНИНГ КОМБИНАТОР ХУСУСИЯТЛАРИ 10.00.01 – Ўзбек тили 28.07.2023 Kўчириб олиш
ГАДАЕВ ОЙБЕК ЯХШИБОЕВИЧ ЎЗБЕК ТИЛИДА ТОПОНЕГИЗЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ
ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
(Иштихон ва Паяриқ туманлари топонимлари мисолида)
10.00.01 – Ўзбек тили 31.07.2023 Kўчириб олиш

Ибатова Амира Шавкатовна

Ўзбек тилида нон ва нон маҳсулотлари билан боғлиқ луғавий бирликлар тадқиқи

10.00.01 – Ўзбек тили

17.05.2023

Kўчириб олиш

Турабов Абдурайим Маликович

Кичик синтаксис муаммолари

10.00.01 – Ўзбек тили 

28.03.2023

Kўчириб олиш

Дусанова  Тозагул  Расуловна

Алишер Навоийнинг “ Маҳбуб ул- қулуб”  асарида  наср  ва назм синтези 

10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги

14.03.2023

Kўчириб олиш

Aнорқулова Озода Низомжон қизи

Ўзбек тилида “Ота” концептининг лисоний-когнитив талқини

10.00.01 – Ўзбек тили

02.03.2023

Kўчириб олиш

Рахимова Моҳинабону Абдухамид қизи

Ўзбек тилида эссе матнларининг лингвостилистик ва лингвокултурологик тадқиқи

10.00.01 – Ўзбек тили

28.12.2022

Kўчириб олиш

Ярашов Шариф Жумаевич

Хусрав Деҳлавий ғазалларида бадиий тимсолларнинг лингвопоэтик хусусиятлари

10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти

29.12.2022

Kўчириб олиш

Назарова Дилрабо Хидирбоевна

Абдураҳмон Жомийнинг “Субҳат ул-аброр” ва Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” достонларининг қиёсий таҳлили

10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти

29.12.2022

Kўчириб олиш

Рахматова Дилафруз Нусратиллоевна

Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг лингвистик таълимоти, асарларининг тил ва услуб хусусиятлари

10.00.01 - Ўзбек тили

27.12.2022

Kўчириб олиш

Нуруллаева Сарвиноз Мажидовна

Замонавий ўзбек шеъриятида мифологик образлар стилизацияси ва метафоризацияси

10.00.02 - Ўзбек адабиёти

27.12.2022

Kўчириб олиш

Шомуродова Ситора Хошим қизи

 “ХХ аср ўзбек адабиётида девончилик анъанаси: мавзу, таркиб, вазн ва бадиий санъатлар”

10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги

28.12.2022

Kўчириб олиш

 Нарзиева Маъмура Норпулатовна “Бадиий қиёфа ва манзара яратишнинг адабий-поэтик тадқиқи (Абдулла Орипов шеърияти мисолида)”  10.00.02 - Ўзбек адабиёти 16.11.2022 Кўчириб олиш
Расулова Истода Абдулатифовна Лингвомаданий интерференсия ҳамда уни бартараф этиш йўл-йўриқлари 10.00.01 – Ўзбек тили 21.09.2022 Кўчириб олиш
Эрназарова Ирода Шавкат қизи Муаллиф сўз ижодкорлигининг лисоний-когнитив таҳлили (Ешқобил шукур ижоди мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 22.08.2022 Кўчириб олиш
Қаршиев Комилжон Абдикаримович “Жамол Камол шеъриятида жанрлар ва шакллар ранг-баранглиги” 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисосолиги 08.09.2022 Кўчириб олиш
Кобилов Номоз Ўролович «Тоғай Мурод қиссаларининг лингвопрагматик хусусиятлари» 10.00.01 – Ўзбек тили 07.09.2022 Кўчириб олиш
Ахмедова Дилором Исматовна Х аср тожик шеъриятида қитъа жанрининг тутган ўрни 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 24.05.2021 Кўчириб олиш
Мирзаев Хайём Тошқулович Сайфий Бухорий ва унинг “Аруз” рисоласи 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 24.05.2021 Кўчириб олиш
Амонтурдиева Шоира Равшановна Ўзбек диний матнининг функционал-стилистик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 15.12.2020 Кўчириб олиш
Нормўминов Шерзод Тўйчиевич Ўзбек тили сўз туркумлари тизимидаги ядро-периферия алоқаларининг функционал-семантик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 15.12.2020 Кўчириб олиш
Сулаймонов Бобир Нодир ўғли Темирбек Тўрабоевнинг «Теорема» романида «т» товуши билан бошланувчи сўзларнинг метафоралашуви ва фраземалашуви 10.00.01 – Ўзбек тили 17.12.2020 Кўчириб олиш
Баҳриддинова Башорат Мадиевна Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари 10.00.01 – Ўзбек тили 26.11.2019 Кўчириб олиш
Махмараимова Шохиста Тухташевна Ўзбек тили метафораларининг антропоцентрик тадқиқи (номинатив аспект) 10.00.01 – Ўзбек тили 02.12.2020 Кўчириб олиш
Эшонқулов Хусниддин Пиримович АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛИЁТИДА ИШҚ ПОЭТИКАСИНИНГ ҚИЁСИЙ-ТИПОЛОГИК ТАҲЛИЛИ (“Хазойин ул-маоний” мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 02.12.2020 Кўчириб олиш
Даминова Раҳима Маликовна Ўзбек мумтоз шеъриятида туркона услуб масаласи 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 13.11.2020 Кўчириб олиш
Асланова Ҳафиза Абдурахимовна Гадоий шеъриятида бадиий маҳорат ва услуб масалаларининг тадқиқи 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 19.11.2020 Кўчириб олиш
Джабборов Рустамжон Мадиевич Алишер Навоий “Оққўюнли мухлислар девони” ва унинг давр адабий муҳитида тутган ўрни 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 19.11.2020 Кўчириб олиш
Қобулова Нодира Баҳодир қизи Эркин Аъзам насрида давр ва инсон концепцияси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 10.11.2020 Кўчириб олиш
Шодиев Иброҳим Мажидович Ўзбек тилида матннинг типологик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 23.10.2020 Кўчириб олиш
Мусурманов Эркин Раббимович Ўзбек-хитой халқлари адабий алоқалари генезиси: фольклор ва адабиётда муштараклик 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 23.10.2020 Кўчириб олиш
Эшқобилов Абдивали Казакович Ўзбек балладасининг назарий-поэтик таҳлили (ХХ асрнинг 70-90-йиллари мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 07.10.2020 Кўчириб олиш
Шодиев Санъат Эргашевич Турғун сўз бирикмаларининг синтактик деривацияси 10.00.01 – Ўзбек тили 30.09.2020 Кўчириб олиш
Собиров Анвар Kувандикович Шеъриятда сўз тартиби (Ҳозирги ўзбек шеърияти мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 24.09.2020 Кўчириб олиш
Байназаров Зокир Махмудович Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону луғати-т-турк» асарида ифодаланган оламнинг лисоний манзараси 10.00.01 – Ўзбек тили 06.07.2020 Кўчириб олиш
Хурсанов Дилшод Бахтиёрович Ҳозирги ўзбек шеъриятида хронотоп поэтикаси 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 23.07.2020 Кўчириб олиш
Джураева Сожида Равшанкуловна ХХ аср ўзбек адабиётшунослигида мумтоз лирик жанрлар тадқиқи (рубоий, туюқ, қитъа мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 16.07.2020 Кўчириб олиш
Данияров Бахтиёр Худойбердиевич Ўзбек тили лексик синонимларининг лисоний ва нутқий муносабати, лексикографик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 18.06.2020 Кўчириб олиш
Қувонов Зариф Омонбоевич Абдуқодир Ҳайитметовнинг адабиётшунослик фаолияти 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 27.03.2020 Кўчириб олиш
Ярашова Насиба Жумаевна XXI аср ўзбек болалар адабиёти тили ва услубияти (Х.Тўхтабоев ижоди мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 05.03.2020 Кўчириб олиш
Холмухамедов Бахтиёр Фарходович Ўзбек тилида лексемалашув 10.00.01 – Ўзбек тили 21.02.2020 Кўчириб олиш
Сулоймонов Исроилжон Исомиддинович «Бобурнома»да ғолиб ва мағлуб шахс руҳий ҳолатининг бадиий тасвири 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 21.02.2020 Кўчириб олиш
Йулдашева Дилноза Бeкмуродовна Ўзбeк тили орнитонимларинингструктуравий ва семантик тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 24.01.2020 Кўчириб олиш
Раҳимжонов Масрур Нўъмонович Ўзбек мумтоз лирикасида марсия жанри 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 27.12.2019 Кўчириб олиш
Давронова Шоҳсанам Ғайбуллоевна Истиқлол даври ўзбек романларида Шарқ ва Ғарб анъаналарининг бадиий синтези 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 25.12.2019 Кўчириб олиш
Давронова Маҳфуза Исроиловна Ҳозирги ўзбек шеъриятида индивидуал услуб поэтикаси (Усмон Азим, Иқбол Мирзо, Фахриёр ва Абдували Қутбиддин шеърияти мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 18.12.2019 Кўчириб олиш
Аҳмедов Собир Назарқосимович Жиззах вилояти топонимларининг семантик хусусиятлари 10.00.01 – Ўзбек тили 09.01.2020 Кўчириб олиш
Жўраева Бибиш Муҳсиновна Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари 10.00.01 – Ўзбек тили 09.01.2020 Кўчириб олиш
Темиров Шерали Абдихалилович Самарқанд вилояти оронимларининг лисоний тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 20.12.2019 Кўчириб олиш
Қобилов Усмон Уралович Ўзбек адабиётида нубувват мотиви ва образлари талқини (XIV-XV асрлар) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 20.12.2019 Кўчириб олиш
Умурова Гузал Хотамовна Зулфия бадиий олами ва поэтик мактаби 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 20.12.2019 Кўчириб олиш
Насруллаев Элмурод Жумабоевич ХХ аср ўзбек навоийшунослигида улуғ шоир шахсияти талқинлари тадқиқи (Ойбек, Иззат Султон, В.Зоҳидов ва М.Орипов илмий асарлари асосида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 06.12.2019 Кўчириб олиш
Хонхужаева Анзурат Султоновна Тожик тилининг тўй ва мотам маросимларига оид этнографик лексикаси (Самарқанд лаҳжаси асосида) 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 05.09.2019 Кўчириб олиш
Рахмонов Наврўз Сатторович Ўзбек тили Навоий вилояти шевалари морфологик хусусиятларининг лингвоареал тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 27.08.2019 Кўчириб олиш
Болтаева Барно Исакуловна Ўзбек тили фразеологик бирликларининг трансформацияси (семантик-прагматик таҳлил) 10.00.01 - Ўзбек тили 9.07.2019 Кўчириб олиш
Қурбонов Зайниддин Олтинович Гипотактик қурилма шаклланишининг когнитив-прагматик хусусиятлари 10.00.01 – Ўзбек тили 7.06.2019 Кўчириб олиш
Умирова Светлана Маъмуржоновна Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида) 10.00.01 – ўзбек тили 20.04.2019 Кўчириб олиш
Қўйлиева Гулчеҳра Назорқуловна Ўзбек насрида трилогия 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 30.03.2019 Кўчириб олиш
Ўринбаева Дилбар Базаровна Халқ оғзаки ижоди: жанрий-лисоний ва лингвостатистик тадқиқ муаммолари 10.00.01 – ўзбек тили 22.02.2019 Кўчириб олиш
Шофиев Обиджон Бахтиёрович Эркин Аъзам насри бадиияти (киноя ва образ) 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 22.02.2019 Кўчириб олиш
Жабборова Дилафрўз Эргашовна Истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида Чўлпон ижоди талқинлари (шеърияти ва насрий асарлари мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 27.03.2018 Кўчириб олиш
Шерназаров Акмал Андиёқулович Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва адабиёти) 25.12.2018 Кўчириб олиш
Мирзоҳидова Лайло Бахтиёровна XI-XII асрлар туркий адабиётида мажозий тасвир бадиияти 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 18.12.2018 Кўчириб олиш
Эрназарова Манзура Сапарбоевна Грамматик маъно лисоний ва прагматик омиллар яхлитлигида 10.00.01 – ўзбек тили 18.12.2018 Кўчириб олиш
Хасанова Машхура Жумановна XV аср туркий шеъриятида қасида жанри 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 31.10.2018 Кўчириб олиш
Пардаева Ирода Мамаюнусовна Алишер Навоий тарихий асарлари бадиияти 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 31.10.2018 Кўчириб олиш
Жўраев Шаҳриёр Ибодуллоевич Билингвизм шароитида тожик ва ўзбек тилларининг лексик сатҳдаги ўзаро алоқалари (Самарқанд вилояти материаллари асосида) 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва адабиёти) 22.09.2018 Кўчириб олиш
Мажитова Сабоҳат Жамиловна Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 22.09.2018 Кўчириб олиш
Холова Мафтуна Абдусаламовна Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 21.09.2018 Кўчириб олиш
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович Хоразм достонлари ономастикаси 10.00.01 – ўзбек тили 21.09.2018 Кўчириб олиш
Рашидова Умида Мансуровна Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Абузалова Меҳринисо Кадировна Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Кучкаров Тухтамурод Олимович Ёзма манбалардаги эпик сюжетларнинг бадиий эволюцияси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Насиров Азимидин Нормаматович Одил Ёқубов романлари поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Валиев Туйчи Қоржовович Ўзбек тили йўлсозлик терминларининг структур-семантик хусусиятлари ва лексикографик талқини 10.00.01 – Ўзбек тили 07.07.2018 Кўчириб олиш
Тошпўлатов Акрам Ҳайдарович Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадиияти (А. Қаҳҳор, Ш. Холмирзаев, Н. Эшонқул ижоди мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 07.07.2018 Кўчириб олиш
Жумаев Рашид Нормуротович “Маснавийи маънавий” ва “Лисон ут-тайр”даги ҳикоятларнинг қиёсий таҳлили 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Тўраева Баҳор Баҳриддиновна “Тарихий романларда бадиий замон муаммоси” (О.Ёқубов ва П.Қодиров романлари мисолида) 10.00.02 –Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна Тожик ва ўзбек тилларида шахс хусусиятини ифодаловчи фразеологизмларнинг қиёсий-типологик таҳлили 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 27.03.2018 Кўчириб олиш
Нусратова Ҳамида Чўлибоевна Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Истамова Шоҳида Махсудовна Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Давлатов Олим Давлатович Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 9.11.2017 Кўчириб олиш
Мухитдинова Назмия Муслихиддиновна Мирҳасан Садоий ва унинг адабий мероси (шеърият поэтикаси, ғоявий-бадиий таҳлил масалалари) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 29.09.2017 Кўчириб олиш
Бердиев Хусан Холназарович Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси 10.00.01 – Ўзбек тили 29.09.2017 Кўчириб олиш
Юнусова Дурдона Ахтамовна Шавкат Раҳмон шеъриятида метафорани ҳосил қилувчи лексик-грамматик воситалар тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 19.07.2022 Кўчириб олиш