Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

ИЛМИЙ ЛОЙИҲАЛАР

САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИДА ДАВЛАТ ИЛМИЙ ТЕХНИКА ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА БАЖАРИЛАЁТГАН ИЛМИЙ ЛОЙИҲАЛАР

Лойиҳа шифри
Лойиҳа номи
Лойиҳа раҳбари Ф.И.Ш.

 

Фундаментал грантлар

 

ОТ-Ф1-138

Темурийлар даврида яратилган «Хамса»ларнинг компаративистик тадқиқи.

М.Қ.Муҳиддинов, фил.ф.д.

ОТ-Ф2-27

Ўзгарувчан валентликга эга бўлган ўткинчи металлар ионии билан активлаштирган фосфат ва силикат шишаларга мураккаб майдонларнинг терморадиацион таъсирида фундаментал ютилиш чегарасини ва квант эффектларининг ўзгаришини тадқиқ этиш.

М.К.Салахитдинова, ф-м.ф.н.

ОТ-Ф2-30

Органик бўёқларни биологик моддалар ва металларнинг нанозарачалари билан комплексларининг фотоникаси.

А.Ш.Ярмухамедов, ф-м.ф.н.

ОТ-Ф2-37

Газ аралашмасининг товушдан тез оқимидан фойдаланиб металларни эритиш, ғовак металлар олиш ва уларнинг физик хоссалари тадқиқ қилиш.

Э.У.Арзикулов, ф-м.ф.н.

ОТ-Ф2-38

Диэлектрик ва металларда аралашма ва радиация-индукциялашган нуқсонларнинг акустикавий сўниш механизмларга ва акустик ва оптик активлик самарадорлигига таъсири.

Ф.Р.Ахмеджанов, ф-м.ф.д.

ОТ-Ф2-39

Наноўлчамли фазовий ва вақт масштабларида конденсирланган муҳитларда акусто-оптикавий фазали ҳолатларни ўрганиш.

Д.И.Семенов, ф-м.ф.д.

ОТ-Ф2-40

Молекуляр кластерларнинг ҳосил бўлиш механизмлари ва уларнинг тебранма спектрларда намоён бўлиши.

А.Жумабаев,  ф-м-ф.д.

ОТ-Ф3-09

Мирзачўл воҳаси табиий ресурслари (шамол, сув ва қуёш радиацияси) асосида ноанъанавий энергия ишлаб чиқариш имкониятларини тадқиқ қилиш.

Х.Т.Назаров, т.ф.н.

ОТ-Ф4-64

Бир жинслимас ғовак муҳитларда суюқлик сизиши ва моддалар кўчирилиши гидродинамик моделларини тузиш ва сонли тадқиқ этиш.

Б.Х.Хужаёров, ф-м.ф.д.

ОТ-Ф4-66

Панжарадаги чекли сондаги заррачалар системаси моделлари. Энергия операторларининг муҳим ва дискрет спектрлари.

С.Н.Лақаев, ф-м.ф.д.

ОТ-Ф4-69

Гармоник анализ, даражали геометрия ва уларнинг математик физика масалаларига татбиқлари.

А.Р.Халмухамедов, ф-м.ф.д.

ОТ-Ф-4-90

Уч қатламли қовушоқ-эластик пластинкаларни динамик юкламалар таъсирида деформацияланишини ҳисоблаш.

Р.И.Холмурадов, т.ф.д.

ОТ-Ф7-83(85)

Хроматаграфик жараёнларни моделлаш, мақбуллаш ва «Ушланиш катталиклари-хоссалари» ўзаро боғлиқликларни ўрганиш ва уларни нанохроматографияда қўлланилиши; Аминометиленфосфат кислотаси асосидаги алифатик ва гетероциклик металлар коррозияси ингибиторларининг синтези ва физик-кимёвий хоссалари

Н.Қ.Мухамадиев, к.ф.д.

ОТ-Ф7-84

Кимёвий сенсорларнинг янги авлоди учун газ сезгир материаллар синтези назарий асосларини тадқиқ этиш.

Э.Абдурахмонов, к.ф.д.

ОТ-Ф8-07

Тоғ геосистемаларида чўлланиш жараёнини таянч-тажриба участкалар ёрдамида ўрганиш, баҳолаш ва карталаштириш (Ғўбдин тоғи мисолида).

А.Рахматуллаев, геог.ф.н.

ВА-ФА-Ф2-006

Самарқанд ва Майданак обсерваторияларида астрофизик объектларнинг ўзгарувчанлигини ўрганиш.

Б.Ш.Жураев

ВА-ФА-Ф-7-004

Икки гетро атомли биофаол гетроциклик бирикмалар синтези.

Қ.О.Зохидов, к.ф.н.

 

Амалий грантлар

 

ПЗ-20170927132

Қурилиш материалларининг радиацион хавфсизлигини баҳолашнинг тезкор усули.

Сафаров А.Н., ф.-м.ф.н.

ПЗ-20170929521

Ўзбекистон мадрасалари-олий таълим тизими шаклланиш тарихи.

Холмуродов Р.И., т.ф.д.

 

Ноёб объектлар

 

Ноёб объект

«Зоология музейи»

А.Р.Жабборов, б.ф.н., доцент

Ноёб объект

«Ядро физикаси» лабораторияси

А.Н.Сафаров, ф.-м.ф.н.

Ноёб объект

«Навоий музейи»

Д.И.Салохий, ф.ф.д.профессор