Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

ИЛМИЙ ЛОЙИҲАЛАР

СамДУ да бажарилиши 2020-2022 йилларга мўлжалланган амалий лойиҳалар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Лойиҳа

шифри

Лойиҳа номи

Лойиҳа раҳбари Ф.И.Ш.

Жами маблағ ҳажми

(минг сўмда)

2022

йилдаги маблағ

ҳажми (минг сўмда)

 

Ўзбекстон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги

томонидан молиялаштирилган бажарилиши 2022-2026 йилларга мўлжалланган фундаментал лойиҳалар

 

 

 

ФЗ-

20200929385

Эйнштейн тенгламаларининг Қора туйнуклар (Black Holes) ва Юмронқозиқ инлари (Wormholes) учун янги ечимлари

Ибодов Р.,

ф-м.ф.д., профессор

899 млн 990 минг сўм

179999,0

FZ-2020092877

Биржинслимас ғовак муҳитларда аномал моддалар кўчиши ва суюқликлар сизиши жараёнларининг математик моделларини тузиш ва сонли тадқиқ этиш

Хужаёров Б.,

ф-м.ф.д., профессор

2 млрд 27 млн

23 минг 400 сўм

367350,0

FZ-20200929385

Биологик объектларнинг наноўлчамли молекуляр кластерларини ўрганиш ва татбиқ қилишнниг спектроскопик ҳамда ноэмпирик таҳлил усулларини ишлаб чиқиш

Жумабоев А.,

ф-м.ф.д., профессор

2 млрд 685 млн

925 минг 300 сўм

298159,6

FZ-20200929224

Панжарадаги чекли сондаги зарралар системалари моделлари ва уларга мос Шрёдингер операторларининг муҳим ва дискрет спектрлари

Лақаев С.,

ф-м.ф.д., академик

2 млрд 152 млн

160 минг сўм

491690,0

 

Амалий грантлар (бажарилиши 2021-2023 йиллар)

 

 

 

UZB-Ind-2021-95

Space Weather Consequences of Coronal Mass Ejections Коронали масса чиқаришнинг космик об-ҳавога таъсири (Последствия корональных выбросов массы для космической погоды)

З.Миртошев, ассистент

 

166250,0

 

Ноёб объектлар     

Ноёб объект

«Зоология музейи»

Жабборов А.Р.,

б.ф.д

 

87720,0

Ноёб объект

«Ядро физикаси» лабораторияси

Сафаров А.Н.,

ф.-м.ф.н.

 

409360,0

Ноёб объект

«Навоий музейи»

Мухитдинова Н.,

ф.ф.д. (DSc)

 

87720,0

 

 

Жами:

 

584800,0

 

Жами грант ва ноёб объект:

 

 

1200049,0

 

САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИДА ДАВЛАТ ИЛМИЙ ТЕХНИКА ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА БАЖАРИЛАЁТГАН ИЛМИЙ ЛОЙИҲАЛАР

Лойиҳа шифри

Лойиҳа номи

Лойиҳа раҳабри Ф.И.Ш.

 

Фундаментал грантлар

 

ОТ-Ф1-138

Темурийлар даврида яратилган «Хамса»ларнинг компаративистик тадқиқи.

М.Қ.Муҳиддинов, фил.ф.д.

ОТ-Ф2-27

Ўзгарувчан валентликга эга бўлган ўткинчи металлар ионии билан активлаштирган фосфат ва силикат шишаларга мураккаб майдонларнинг терморадиасион таъсирида фундаментал ютилиш чегарасини ва квант эффектларининг ўзгаришини тадқиқ этиш.

М.К.Салахитдинова, ф-м.ф.н.

ОТ-Ф2-30

Органик бўёқларни биологик моддалар ва металларнинг нанозарачалари билан комплексларининг фотоникаси.

А.Ш.Ярмухамедов, ф-м.ф.н.

ОТ-Ф2-37

Газ аралашмасининг товушдан тез оқимидан фойдаланиб металларни эритиш, ғовак металлар олиш ва уларнинг физик хоссалари тадқиқ қилиш.

Э.У.Арзикулов,

ф-м.ф.н.

ОТ-Ф2-38

Диелектрик ва металларда аралашма ва радиасия-индукциялашган нуқсонларнинг акустикавий сўниш механизмларга ва акустик ва оптик активлик самарадорлигига таъсири.

Ф.Р.Ахмеджанов,

ф-м.ф.д.

ОТ-Ф2-39

Наноўлчамли фазовий ва вақт масштабларида конденсирланган муҳитларда акусто-оптикавий фазали ҳолатларни ўрганиш.

Д.И.Семенов,

ф-м.ф.д.

ОТ-Ф2-40

Молекуляр кластерларнинг ҳосил бўлиш механизмлари ва уларнинг тебранма спектрларда намоён бўлиши.

А.Жумабаев, ф-м-ф.д.

ОТ-Ф3-09

Мирзачўл воҳаси табиий ресурслари (шамол, сув ва қуёш радиасияси) асосида ноанъанавий энергия ишлаб чиқариш имкониятларини тадқиқ қилиш.

Х.Т.Назаров, т.ф.н.

ОТ-Ф4-64

Бир жинслимас ғовак муҳитларда суюқлик сизиши ва моддалар кўчирилиши гидродинамик моделларини тузиш ва сонли тадқиқ этиш.

Б.Х.Хужаёров, ф-м.ф.д.

ОТ-Ф4-66

Панжарадаги чекли сондаги заррачалар системаси моделлари. Энергия операторларининг муҳим ва дискрет спектрлари.

С.Н.Лақаев, ф-м.ф.д.

ОТ-Ф4-69

Гармоник анализ, даражали геометрия ва уларнинг математик физика масалаларига татбиқлари.

А.Р.Халмухамедов,

ф-м.ф.д.

ОТ-Ф-4-90

Уч қатламли қовушоқ-эластик пластинкаларни динамик юкламалар таъсирида деформасияланишини ҳисоблаш.

Р.И.Холмурадов,

т.ф.д.

ОТ-Ф7-83(85)

Хроматаграфик жараёнларни моделлаш, мақбуллаш ва «Ушланиш катталиклари-хоссалари» ўзаро боғлиқликларни ўрганиш ва уларни нанохроматографияда қўлланилиши; Аминометиленфосфат кислотаси асосидаги алифатик ва гетероциклик металлар коррозияси ингибиторларининг синтези ва физик-кимёвий хоссалари

Н.Қ.Мухамадиев, к.ф.д.

ОТ-Ф7-84

Кимёвий сенсорларнинг янги авлоди учун газ сезгир материаллар синтези назарий асосларини тадқиқ этиш.

Э.Абдурахмонов, к.ф.д.

ОТ-Ф8-07

Тоғ геосистемаларида чўлланиш жараёнини таянч-тажриба участкалар ёрдамида ўрганиш, баҳолаш ва карталаштириш (Ғўбдин тоғи мисолида).

А.Рахматуллаев, геог.ф.н.

ВА-ФА-Ф2-006

Самарқанд ва Майданак обсерваторияларида астрофизик обектларнинг ўзгарувчанлигини ўрганиш.

Б.Ш.Жураев

ВА-ФА-Ф-7-004

Икки гетро атомли биофаол гетроциклик бирикмалар синтези.

Қ.О.Зохидов, к.ф.н.

 

Амалий грантлар

 

ПЗ-20170927132

Қурилиш материалларининг радиасион хавфсизлигини баҳолашнинг тезкор усули.

Сафаров А.Н., ф.-м.ф.н.

ПЗ-20170929521

Ўзбекистон мадрасалари-олий таълим тизими шаклланиш тарихи.

Холмуродов Р.И., т.ф.д.

 

Ноёб обектлар

 

Ноёб обект

«Зоология музейи»

А.Р.Жабборов, б.ф.н., доцент

Ноёб обект

«Ядро физикаси» лабораторияси

А.Н.Сафаров, ф.-м.ф.н.

Ноёб обект

«Навоий музейи»

Д.И.Салохий, ф.ф.д., профессор