Илмий йўналишлар


1.    Замонавий ахборот тизимлари, бошқариш ва таълим учун ахборот ва телекоммуникация технологияларини кенг кўламда ривожлантириш ва қўллашни таъминловчи интеллектуал воситалар, маълумотлар базалари ва программавий махсулотларни яратиш.
2.    Амалий масалаларни математик моделлаштириш ва уларни тадқиқ этиш.
3.    Математик анализ ва унинг замонавий математик физикага тадбиқлари.
4.    Фундаментал математика ва унинг замонавий математик масалаларини ечишда янги информацион технологияларнинг тадбиқи.
5.    Замонавий физиканинг  назарий ва амалий муаммолари ва уларнинг ечимлари.
6.    Қуёш энергиясини электр энергиясига юқори самара билан айлантирувчи янги материалларни синтез қилиш ва уларнинг физик хоссаларини тадқиқ қилиш.
7.    Кимё ва кимёвий технологияларнинг долзарб муаммолари.
8.    Атроф муҳит объектларидаги табиий ва синтетик, ҳамда заҳарли моддаларни назорат қилиш усулларини яратиш.
9.    Биология, биотехнология ва экологиянинг долзарб муаммолари. 
10.    Ўзбекистон геосистемаларининг сув, иқлим ва бошқа табиий ресурслари, улардан рационал фойдаланиш, баҳолаш масалаларини тадқиқ қилиш.
11.    Замонавий география ва геологиянинг долзарб муаммолари. 
12.    Тупроқ унумдорлигини ошириш ва тупроқ эррозияси муаммоларини  тадқиқ қилиш.
13.    Ўзбекистон давлатчилик тарихи: муносабатлар ва қарашлар.
14.    Ҳозирги даврда Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий тараққиётининг объектив ва субъектив омиллари диалектикаси.
15.    Ўзбекистон давлатчилиги ва ҳуқуқи тарихи.
16.    Худуднинг муҳим ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш соҳаларини ривожлантиришнинг илмий асослари.