1. Технологик жараёнларни автоматлаштириш

    2. Ноорганик ва органик кимё

    3. Физик-кимёвий таҳлил усуллари

    4. Умумий кимёвий технология