КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Мактабгача таълим Спорт фаолияти Табиий ва аниқ фанлар Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Бошланғич ва технологик таълим Санъатшунослик Ижтимоий-гуманитар фанлар Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Факультетлараро педагогика Факультетлараро жисмоний маданият Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Тожик филологияси ва хорижий шарқ тиллари Самарқанд тамаддуни тарихи Назарий ва амалий механика кафедраси Рус филологияси кафедра мудири Хорижий тиллар Роман-герман тиллари

Кафедра мудири

Каримов Сайимназар

 • Қабул вақти: Ҳар куни (8:00 -16:00)
 • Телефон: +99891 298 15 09
 • Электрон почта: sayimnazarkarimov@gmail.com

Фалсафа кафедраси тарихи Ўзбекистон давлат университети ташкил топиши билан боғлиқ. Дастлаб мазкур кафедрага 1928-1932 йиллар  С.Красноусов раҳбарлик қилган. Кейинчалик кафедрада фан тармоқлари кўпайиши муносабати билан турли фан пркдметлари бўйича бўлиниш юзага келди ва дастлаб фалсафа кафедраси мудири сифатида фаолият олиб борган ташкилотчи файласуф олим, академик Иброҳим Мўминов фаолияти билан боғлиқдир. Иброҳим Мўминов кафедранинг ва тарих факультетининг декани сифатида бошқариш жараёнининг биринчи кунидан бошлаб олий маълумотли миллий кадрларни тайёрлашга жадаллик билан киришиш билан бир қаторда собиқ иттифоқ давридаёқ қўрқмасдан миллий маданиятни жадал ривожлантиришга дадиллик билан киришди ва миллий-маънавий қадриятларни тиклаш ва истиқлол ҳақидаги ғояларни дадилона илгари суриб илмий тадқиқот ишлари олиб борди ва Тошкентга ишга ўтганидан сўнг илмий-тадқиқот ишларини авж олдиришга кенг имкониятлар юзага келди ва оташин аллома файласуф олим шогирдлар тайёрлашга киришди. Ҳаёти давомида  100 дан ортиқ фан номзоди ва 20 дан ортиқ фан доктори тайёрлаган. Кўплаб шогирдлари, яни доцентлар Р.Каримов, Ю.Талишкин, М.Ахмедов, проф.О.Бозоровлар мазкур кафедранинг мудири лавозимида ишлаб келдилар ва бундан ташқари Иброҳим Мўминов мактабининг етакчи вакиллари сифатида А.А.Ахматов, С.Самишкинлар докторлик диссертацияларини ёқладилар. 
    1988 йилдан то 1993 йилга қадар  СамДУ фалсафа кафедрасини фалсафа фанлари доктори проф.О.Э.Эргашев бошқарди. Унинг раҳбарлигида ҳам СамДУ фалсафа илмий мактабининг етакчи вакиллари давомчиларидан Н.Э.Мухаммадиев, Н.Исроилова, В.Исаковлар номзодлик диссертацияларини ёқладилар. Проф. О.Э.Эргашев раҳбарлигида Ж.Я.Яхшиликов докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. Кафедрада доцентлардан П.С.Хайдаров, Г.Абдусаидова, М.С.Мадиримова, М.Оллоёров, Х.Х.Гизиддинов, У.Вохидов, Р.Мадраимов,Х.Зохидов, асситентлардан А.Каримов, Ш.Қаршиевлар фаолият кўрсатганлар. 
Проф. Ж.Яхшиликов 1993 йилда Ўзбекистон Фанлар Академияси “Фалсафа ва ҳуқуқ” институтининг ихтисослаштирилган илмий Кенгашида “Ҳозирги даврда Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий тараққиётнинг объектив ва субъектив омиллари диалетикаси” мавзусида докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилиб, фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олди. Кафедрага 1992 йилда, кафедра мудири лвозими вазифасини бажарувчиси сифатида фаолият бошлаган проф. Ж.Я.Яхшиликов 1994 йилда кафедра мудири лавозимига сайланиб то  2015 йилга қадар ўзининг самарали меҳнати биланбугунги кунга қадар ўзининг самарали меҳнати билан устозларнинг ижодий ишларини давом эттириб, ўзига хос фалсафа мактабини яратди. Устоз томонидан ҳозирги кунга қадар 1 та дарслик, 15 та монография, 2 та ўқув қўлланма, 2 та ўқув услубий қўлланма, 7 та рисола, 350 та илмий оммабоп мақолалар хорижий ва республика миқёсида чоп эттирилди.
Проф.Ж.Я.Яхшиликов томонидан яратилган ўзига хос мактабда 18 та фан номзодлари, 2 та фан доктори етишиб чиқди. Яна янги кадрлар, шогирдлар етишиб чиқишига раҳбарлик қилиб келмоқда. Ҳозирги кунга қадар проф. Ж.Я.Яхшиликов масъул муҳаррирлигида кафедра профессор - ўқитувчилари томонидан 15 та монография, 12 та илмий тўплам, 30 дан ортиқ ўқув услубий қўлланмалар чоп эттирилди ҳамда 4 та талаба проф. Ж.Я.Яхшиликов раҳбарлигида фан олимпиадалари ғолиби бўлди. Кафедра доценти Ш.Ш.Негматова 2015 йил сентябрдан 2016 йил октябрига қадар кафедра мудири сифатида раҳбарлик қилди. Проф.Ж.Я.Яхшиликов 2016 йил октябр ойидан бошлаб кафедра мудири лавозимида ишлай бошлади. Бугунги кунда проф. Ж.Я.Яхшиликов раҳбарлигида илмий-тадқиқот ишлари ривожланиши яна авж олди.
 

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

 • Фалсафа
 • Диншунослик
 • Фалсафага кириш
 • Борлиқ ва ривожланиш фалсафаси
 • Фалсафа тарихи
 • Мантиқ тарихи ва назарияси
 • Борлиқ ва ривожланиш фалсафаси
 • Фалсафа тарихи
 • Мантиқ тарихи ва назарияси
 • Маънавият фалсафаси
 • Дин фалсафаси
 • Танлов фан. Қадриятлар фалсафаси
 • Танлов фан Ғоялар фалсафаси
 • Танлов фан Глобаллашув асослари  
 • Этномаданият
 • Оила маънавияти
 • Маънавиятшунослик
 • Ижтимоий фалсафа
 • Мантиқ тарихи ва назарияси (Танлов фан)
 • Ғоялар фалсафаси  (Танлов фан)
 • Маънавият асослари
 • Қадриятлар фалсафаси Танлов Фан
 • Мантиқ тарихи ва назарияси Танлов Фан
 • Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси
 • Маънавиятнинг эстетик асослари
 • Тассавуф фалсафаси
 • Глобаллашув ва маънавият
 • Шахс маънавиятини шакллантириш мезонлари ва омиллари
 • Маънавиятнинг илмий методологияси
 • Шарқ ва Ғарб маънавияти
 • Маънавият ва  дин
 • Ислом дини маънавияти
 • Шарқ ва Ғарб маънавияти
 • И.А.Каримов асарларида маънавият масалалари
 • Ахлоқшунослик ва эстетика тарихи
 • Этика ва эстетика назарияси
 • Амалий этика ва эстетика
 • Везуал эстетика ва дизайн
 • Соғлом рақобат ва аҳлоқий принциплар