Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz

Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Хатамов Фарход Фахритдинович Ҳуқуқий саводхонлик фалсафий тадқиқот объекти сифатида (Ижтимоий бошқарув институтлари ходимлари мисолида) 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 30.09.2019 Кўчириб олиш
Рустамов Рамз Ризокулович Геополитик рақобат шароитида маънавий тарғибот системасидаги атрибутив ўзгаришлар, муаммолар ва ечимлар 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.08.2019 Кўчириб олиш
Ахмедова Маърифат Абдуллаевна Тафаккур тараққиёти тарихида ХIХ асрда Хоразм мутафаккирлари ижтимоий-ахлоқий қарашлари 09.00.03 Фалсафа тарихи 27.08.2019 Кўчириб олиш
Муминова Зарифа Одиловна Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 27.08.2019 Кўчириб олиш
Яхшиликов Жаҳонгир Журабоевич Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий методологик асослари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари (ҳуқуқ фалсафаси) 29.06.2019 Кўчириб олиш
Кистаубаев Савлабек Усманович Шахс экологик дунёқарашини шакллантиришда миллий қадриятларнинг роли 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 29.06.2019 Кўчириб олиш
Kubaeva Shoira Tashmuradovna Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 29.06.2019 Кўчириб олиш
Айматов Аминжон Қудратович Шахснинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онгнинг роли 09.00.02 – онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (Эстетика) 1.06.2019 Кўчириб олиш
Худайбергенова Абиджана Адиловича Глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 1.06.2019 Кўчириб олиш
Мухаммадиева Олия Нарзуллаевна Ўзбекистонда икки палатали парламентнинг шаклланиши ва ривожланишининг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 31.05.2019 Кўчириб олиш
Музаффаров Фируз Давронович Ғаззолийнинг инсон ҳақидаги таълимотининг илмий-фалсафий асослари 09.00.03 – фалсафа тарихи 31.05.2019 Кўчириб олиш
Комилов Рўзи Рабиевич Ўзбек миллати никоҳ маросимларининг генезиси ва эстетик эволюцияси 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиѐт шакллари фалсафаси (Эстетика) 31.05.2019 Кўчириб олиш
Ҳошимхонов Мўмин Бобораҳим Машраб ва XVII-XVIII асрларда ижтимоий-ахлоқий фикр ривожи 09.00.03 - Фалсафа тарихи 12.01.2019 Кўчириб олиш
Мамарасулов Бахриддин Шакасимович Миллий ғоянинг субстанционал ва институционал хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.09.2018 Кўчириб олиш
Муминова Зарифа Одиловна Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 22.12.2018 Кўчириб олиш
Тошбоев Бобомурот Эшбоевич Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 21.09.2018 Кўчириб олиш
Бекпўлатов Улуғбек Раҳматулла ўғли Симметрия ва асимметрия (замонавий фалсафий таҳлил) 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.12.2018 Кўчириб олиш
Шерманов Исобек Чилмаматович Ижтимоий тараққиётда моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини уйғунлаштириш диалектикаси 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 6.11.2018 Кўчириб олиш
Қабулов Қосимбой Пиржонович Миллий манфаатларни уйғунлаштиришда толерантлик 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 5.11.2018 Кўчириб олиш
Джуракулов Хусан Анварович Ёшларнинг экологик ҳуқуқий онгини шакллантириш жараёни 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 5.11.2018 Кўчириб олиш
Саматов Хуршид Улмасжонович Махдуми Аъзам Косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни 09.00.03 - Фалсафа тарихи 31.05.2018 Кўчириб олиш
Аслиддин Турсунович Қулдошев Халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг глобаллашуви ва уни бошқариш хусусиятлари 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 31.05.2018 Кўчириб олиш
Султанова Гулноза Сабировна Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.04.2018 Кўчириб олиш
Негматова Шахзода Шухратовна Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Аннаева Назокат Ражапбаевна Аёллар тадбиркорлигининг генезиси, назарияси ва амалиёти (Ўзбекистон мисолида) 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Омонов Баҳодир Нуриллаевич Ўзбекистоннинг Оролбўйи минтақасидаги ижтимоий-экологик сиёсати 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 31.03.2018 Кўчириб олиш
Юлдашев Фахриддин Абдуваситович Абу Наср Форобийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари 09.00.03 – Фалсафа тарихи 31.03.2018 Кўчириб олиш
Усмонов Фаррух Насирдинович Рационалликнинг эпистемологик асослари 09.00.01- Онтология, гносеология ва мантиқ 28.12.2017 Кўчириб олиш
Рахманов Баходир Убайдуллоевич Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01- Онтология, гносеология, логика 30.10.2017 Кўчириб олиш
Эргашева Маҳбуба Ҳотамбековна Авестодаги фалсафий ғояларга синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 28.10.2017 Кўчириб олиш
Яздонов Улуғбек Тошмуротович Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.03.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Хонхужаева Анзурат Султоновна Тожик тилининг тўй ва мотам маросимларига оид этнографик лексикаси (Самарқанд лаҳжаси асосида) 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 05.09.2019 Кўчириб олиш
Рахмонов Наврўз Сатторович Ўзбек тили Навоий вилояти шевалари морфологик хусусиятларининг лингвоареал тадқиқи 10.00.01 – Ўзбек тили 27.08.2019 Кўчириб олиш
Болтаева Барно Исакуловна Ўзбек тили фразеологик бирликларининг трансформацияси (семантик-прагматик таҳлил) 10.00.01 - Ўзбек тили 9.07.2019 Кўчириб олиш
Қурбонов Зайниддин Олтинович Гипотактик қурилма шаклланишининг когнитив-прагматик хусусиятлари 10.00.01 – Ўзбек тили 7.06.2019 Кўчириб олиш
Умирова Светлана Маъмуржоновна Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида) 10.00.01 – ўзбек тили 20.04.2019 Кўчириб олиш
Қўйлиева Гулчеҳра Назорқуловна Ўзбек насрида трилогия 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 30.03.2019 Кўчириб олиш
Ўринбаева Дилбар Базаровна Халқ оғзаки ижоди: жанрий-лисоний ва лингвостатистик тадқиқ муаммолари 10.00.01 – ўзбек тили 22.02.2019 Кўчириб олиш
Шофиев Обиджон Бахтиёрович Эркин Аъзам насри бадиияти (киноя ва образ) 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 22.02.2019 Кўчириб олиш
Жабборова Дилафрўз Эргашовна Истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида Чўлпон ижоди талқинлари (шеърияти ва насрий асарлари мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 27.03.2018 Кўчириб олиш
Шерназаров Акмал Андиёқулович Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва адабиёти) 25.12.2018 Кўчириб олиш
Мирзоҳидова Лайло Бахтиёровна XI-XII асрлар туркий адабиётида мажозий тасвир бадиияти 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 18.12.2018 Кўчириб олиш
Эрназарова Манзура Сапарбоевна Грамматик маъно лисоний ва прагматик омиллар яхлитлигида 10.00.01 – ўзбек тили 18.12.2018 Кўчириб олиш
Хасанова Машхура Жумановна XV аср туркий шеъриятида қасида жанри 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 31.10.2018 Кўчириб олиш
Пардаева Ирода Мамаюнусовна Алишер Навоий тарихий асарлари бадиияти 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 31.10.2018 Кўчириб олиш
Жўраев Шаҳриёр Ибодуллоевич Билингвизм шароитида тожик ва ўзбек тилларининг лексик сатҳдаги ўзаро алоқалари (Самарқанд вилояти материаллари асосида) 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва адабиёти) 22.09.2018 Кўчириб олиш
Мажитова Сабоҳат Жамиловна Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 22.09.2018 Кўчириб олиш
Холова Мафтуна Абдусаламовна Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 21.09.2018 Кўчириб олиш
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович Хоразм достонлари ономастикаси 10.00.01 – ўзбек тили 21.09.2018 Кўчириб олиш
Рашидова Умида Мансуровна Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида) 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Абузалова Меҳринисо Кадировна Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма 10.00.01 – Ўзбек тили 27.07.2018 Кўчириб олиш
Кучкаров Тухтамурод Олимович Ёзма манбалардаги эпик сюжетларнинг бадиий эволюцияси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Насиров Азимидин Нормаматович Одил Ёқубов романлари поэтикаси 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 26.07.2018 Кўчириб олиш
Валиев Туйчи Қоржовович Ўзбек тили йўлсозлик терминларининг структур-семантик хусусиятлари ва лексикографик талқини 10.00.01 – Ўзбек тили 07.07.2018 Кўчириб олиш
Тошпўлатов Акрам Ҳайдарович Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадиияти (А. Қаҳҳор, Ш. Холмирзаев, Н. Эшонқул ижоди мисолида) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 07.07.2018 Кўчириб олиш
Жумаев Рашид Нормуротович “Маснавийи маънавий” ва “Лисон ут-тайр”даги ҳикоятларнинг қиёсий таҳлили 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Тўраева Баҳор Баҳриддиновна “Тарихий романларда бадиий замон муаммоси” (О.Ёқубов ва П.Қодиров романлари мисолида) 10.00.02 –Ўзбек адабиёти 11.05.2018 Кўчириб олиш
Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна Тожик ва ўзбек тилларида шахс хусусиятини ифодаловчи фразеологизмларнинг қиёсий-типологик таҳлили 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 27.03.2018 Кўчириб олиш
Нусратова Ҳамида Чўлибоевна Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Истамова Шоҳида Махсудовна Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Давлатов Олим Давлатович Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 9.11.2017 Кўчириб олиш
Мухитдинова Назмия Муслихиддиновна Мирҳасан Садоий ва унинг адабий мероси (шеърият поэтикаси, ғоявий-бадиий таҳлил масалалари) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 29.09.2017 Кўчириб олиш
Бердиев Хусан Холназарович Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси 10.00.01 – Ўзбек тили 29.09.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Болтаев Асомиддин Тулкинович Баъзи сони сақланмайдиган заррачалар системасига мос умумлашган Фридрихс модели спектрал таҳлили 01.01.01 – Математик анализ 3.07.2019 Кўчириб олиш
Қулжонов Ўткир Нематович Бир ва икки заррачали дискрет Шредингер операторларининг қуйи спектри ҳақида 01.01.01 – Математик анализ 2.07.2019 Кўчириб олиш
Усманов Салим Эшимович Ёйилувчан гиперсиртлар билан боғланган максимал операторларнинг чегараланганлиги муаммоси 01.01.01 – Математик анализ 2.07.2019 Кўчириб олиш
Мамиров Бердиёр Улуғбекович Панжарадаги икки заррачали Шредингер оператори хос қийматларининг қўзғалишлари 01.01.01 – Математик анализ 30.06.2018 Кўчириб олиш
Хуррамов Абдимажид Моликович Панжарадаги икки заррачали системага мос баъзи модел операторининг спектрал хоссалари 01.01.01-Математик анализ 30.06.2018 Кўчириб олиш
Рустамова Мастура Самадовна Ярим фазода Мартинелли-Бохнер интеграли ҳақида 01.01.01 – Математик анализ 15.05.2018 Кўчириб олиш
Лақаев Шуҳрат Саидахматович Панжарадаги икки заррачали системага мос Шредингер оператори хос қиймати ва резонанси 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Қурбонов Шахзод Ҳабибуллаев Умумлашган Фридрихс модели хос қиймати учун ёйилма 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Ишанкулов Фаррух Толибович Умумлашган гармоник функцияларни дарахтларда тавсифлаш 01.01.01-Математик анализ 9.02.2018 Кўчириб олиш
УЛАШОВ СОБИР САХИБЖАНОВИЧ ПАНЖАРАДАГИ ИККИТА ИХТИЁРИЙ ЗАРРАЧАЛИ СИСТЕМАГА МОС ШРЕДИНГЕР ОПЕРАТОРИ ДИСКРЕТ СПЕКТРИ 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Латипов Шердор Мирзоевич Бир умумлашган Фридрихс моделининг мухим ва дискрет спектрлари 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Сафаров Акбар Рахманович Тебранувчан интегралларнинг текис баҳолари ва татбиқлари 01.01.01 – Математик анализ 17.11.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Файзиев Шахобиддин Шавкатович Кучсиз ромбоэдрик FeBO3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқи қилиш 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 9.11.2018 Кўчириб олиш
Амонова Бахтиёра Умрзоковича Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари. 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 9.11.2018 Кўчириб олиш
Рўзимуродов Жалол Тўрабекович Марганец билан ионли имплантацияланган кремнийнинг магнит ва транспорт хоссалари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 07.03.2018 Кўчириб олиш
Ниязов Лазиз Нурхонович Нодир ер элементли феррит-гранатларда магнитли фазавий ўтишларнинг хусусиятлари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 29.12.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Мираметова Надира Пурханатдиновна Жанубий Оролбўйидаги болалар организмининг адаптив реакциялари хусусиятларининг экологик ва физиологик таснифи 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 7.06.2019 Кўчириб олиш
Мирзакулов Собитжон Олтинович Гепатитда жигар митохондриясида энергия алмашинуви ва перекисли оксидланишни флавосан ва дадзин билан коррекциялаш 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 26.04.2019 Кўчириб олиш
Юсупова Умида Рахмановна Кверцетин ва хаплогенин-7-глюкозидни митохондрияда энергия, фосфолипид алмашинувига ва липидларнинг перекисли оксидланишига таъсири 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси 15.03.2019 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш 02.00.02 – Аналитик кимё 30.07.2019 Кўчириб олиш
Жўраев Илҳом Икромович Кумуш ва мис ионларини иммобилланган органик реагентлар билан аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш 02.00.02 -Аналитик кимё 09.02.2019 Кўчириб олиш
Мурадова Дилафруз Кадировна Юқори нитрилларнинг каталитик синтези 02.00.04 -Физик кимё 29.12.2018 Кўчириб олиш
Фазлиева Нигина Тожиқуловна Электролит системалар хроматографиясининг физик-кимёвий асослари 02.00.04 -Физик кимё 24.11.2018 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Бегматова Дилноза Мухтаровна Оилада ёшларнинг касбий ижтимоийлашувини таъминлашнинг педагогик шарт-шароитлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 18.10.2019 Кўчириб олиш
Киямов Нишан Садыкович Олий таълим муассасалари талабаларида мусиқий маданиятни шакллантиришнинг педагогик асосларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 18.10.2019 Кўчириб олиш
Умуров Зариф Латифбоевич Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт- шароитларни такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 12.10.2019 Кўчириб олиш
Тайланова Шоҳида Зайниевна Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида қадриятлар тизимини ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 12.10.2019 Кўчириб олиш
Турдибоев Дилшод Хамидович Академик лицейларда педагогик технологияни қўллаб, геометрияни ўқитиш методикаси ва амалиёти 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика) 07.09.2019 Кўчириб олиш
Зоҳидова Саноат Рахмоновна Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини касбий ижтимоийлаштириш жараёнларини такомиллаштиришнинг дидактик имкониятлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.09.2019 Кўчириб олиш
Умуров Зариф Латифбоевич Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт-шароитларни такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.09.2019 Кўчириб олиш
Нарзиева Наргиза Норкузиевна Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.09.2019 Кўчириб олиш
Файзуллаева Гулчехра Шарипбоевна Адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш (V-IX синфлар мисолида) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек адабиёти) 05.09.2019 Кўчириб олиш
Алимардонов Зохид Шукуруллаевич Олий ҳарбий таълим муассасаларида бўлажак офицерларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.07.2019 Кўчириб олиш
Джураев Акбар Салимович Малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг касбий малакасини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 31.05.2019 Кўчириб олиш
Тошпулатова Шахло Очиловна Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш (физика дарслари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 20.04.2019 Кўчириб олиш
Кахарова Дилдора Сидиковна Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимнинг педагогик- психологик жиҳатларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 20.04.2019 Кўчириб олиш
Пирманова Гавхар Назаркуловна Англия бадиий меросини ўрганиш талабаларнинг инглиз тилига қизиқишини ошириш воситаси сифатида 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 19.04.2019 Кўчириб олиш
Ҳамроев Ғофир Ҳасанович Умумий ўрта таълим тизимида фонетикaга доир ўқув материалларининг методик таъминотини такомиллаштириш 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) 19.04.2019 Кўчириб олиш
Давронова Дилдора Саидовна Оилада вояга етмаган болаларнинг ижтимоий онгини тарбиялаш тизимини ривожлантириш 3.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.12.2018 Кўчириб олиш
Ҳазратқулов Муталлиб Рашидович Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни ташкил этишнинг илмий-методик асослари 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек адабиёти) (педагогика фанлари) 29.12.2018 Кўчириб олиш
Нарзикулова Дилноза Хашимжоновна Таълимни ахборотлаштириш шароитида педагогик низоларнинг профилактик технологияларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 21.12.2018 Кўчириб олиш
Эшмаматов Исмоил Абсаламович Замонавий ахборот технологиялари муҳитида педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантиришнинг назарий-педагогик асосларини шакллантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи. 21.12.2018 Кўчириб олиш
Ураков Шерзод Рахманович Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Ибрагимов Аъламжон Амриллоевич Халқ таълими ходимлари малакасини ошириш тизимини кўп векторли ёндашув асосида такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Мустафаев Шомурод Нормўминович Глобаллашув шароитида талабаларни ғоявий-эстетик тарбиялаш технологияси (бадиий тўгараклар фаолияти мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Шадиев Усмон Рамазанович Панжарадаги тўрт заррачали система гамильтонианининг спектрал хоссалари 01.01.01 – Математик анализ 15.10.2019 Кўчириб олиш
Махмудов Жамол Махмуд ўғли Бир жинсли бўлмаган суюқликларнинг ғовак муҳитларда сизишининг математик моделларини такомиллаштириш ва тадқиқ этиш 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 24.05.2019 Кўчириб олиш
Сулаймонов Фозил Ўралович Агрегатланган ғовак муҳитларда модда кўчишининг гидродинамик масалалари 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.05.2019 Кўчириб олиш
Burnashev Vladimir Fidratovich Ғовак муҳитларда кўп фазали, кўп компонентали суюқликларнинг сизиши гидродинамик моделларининг сонли таҳлили 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси 17.05.2019 Кўчириб олиш
Нишонов Ўткир Анжибоевич Қобирғали пластинка ва сферик қобиқларнинг ночизиқли деформацияланиши 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 29.03.2019 Кўчириб олиш
Абдирашидов Аблакул Қурилмалар ночизиқли деформацияланувчан элементларининг суюқлик билан ўзаро ностационар таъсири 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси 5.01.2019 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Мелиев Бахтиёр Абдухомидович Ўрта Зарафшон ландшафтларини тадқиқ этишда замонавий (аэрокосмик, математик, геоинформацион) методлардан фойдаланиш 11.00.01 – Табиий география 06.07.2019 Кўчириб олиш
Хурсанов Дунёбек Бахтиёрович Амударё ҳозирги дельтаси ландшафтларининг структураси ва табақаланиш қонуниятлари 11.00.01 – Табиий география 20.04.2019 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Ирисқулов Олимжон Жаҳонгирович XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Самарқанд шаҳрида ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 08.10.2019 Кўчириб олиш