КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Органик синтез ва биорганик кимё кафедраси мудири

Тиллаев Санжар Усмонович

 • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
 • Телефон:
 • Электрон почта: t-sanjar@samdu.uz

2000-2004 йй. - Самарқанд давлат университети талабаси
2004-2006 йй. - Самарқанд давлат университети магистранти
2006-2009 йй. - Самарқанд давлат университети «Аналитик кимё» кафедраси аспиранти
2010-2011 йй. - Самарқанд давлат университети «Аналитик кимё» кафедраси лаборанти
2011-2012 йй. - Самарқанд давлат тиббиёт институти «Биоанорганик, биоорганик ва биологик кимё ва фармакология» кафедраси ассистенти
2012-2013 йй. - Самарқанд давлат университети «Органик ва ноорганик кимё» кафедраси доценти
2013-2018 йй.   - Самарқанд давлат университетининг «Органик ва ноорганик кимё» кафедраси мудири
2018-2020 йй. – Самарқанд давлат университети Кимё факультети декани ўринбосари 
2020 й. – ҳ.в. – Самарқанд давлат университети “Органик синтез ва биоорганик кимё” кафедраси мудири в.б.

1933 йилда кимё факултети ташкил қилинади. Икки йил ўтгандан кейин унда кимё илмий текшириш институти иш бошлади.

Унинг лабораторияларида кимё фанининг 4 та муҳим бўлимлари: органик, аналитик, физикавий ва коллоид кимёлари бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Органик кимё бўйича илмий изланишларни 1920 йилларда профессор Л.Н. Парфентев бошлаб берган.

1933-1941 йиллар даврида синтез соҳасида, айрим фосфорорганик бирикмаларнинг хоссалари (Л.Н. Парфентев, М.Х. Шодиев, А.А.Шамшурин), натрийрганик (С.П. Лагерев, А.Н. Бин), олефинлар (К.М. Шодмонов) ва уларнинг ҳосилалари (А.А. Шамшурин, Р.А.Ибодулин) тўғрисда тадқиқотлар олиб борилган.

Зарафшон водийсидаги ўсимликлар ресурслари тўғрисда қилинган илмий тадқиқот ишлари жуда муҳим ўрин эгаллайди (М.М. Абрамов, С.М.Стрепков) ўсимликлар моддалари кимёси соҳасидаги тадқиқотларнинг ривожланишига катта ҳисса қўшганлардан проф. Г.В. Лазуревский (кейинчалик Молдова Республикасининг академиги) ва академик О.С. Содиқовлар бўлиб, Ўрта Осиё республикаларидаги ўсимликлар хомашёси алкалоидларини ўрганишга дастлаб асос соладилар.

Органик кимё кафедрасининг гуллаб яшнашига Ўз Р ФА академиги О.С Содиқовнинг шогирди 1964-илда СамДУ да иш фаъолиятини бошлаган проф Й.В. Курбатовнинг хизматлари беқиёсдур. Унинг рахбарлигида асс Е.В. Цукерваник, доц Ш.В. Абдуллаев, А.С. Курбанова, доц Ф.М. Саидова, доц Э.О. Орипов, доц О.С. Баженова, М.А. Солихова, доц А. Саттиқулов, доц Д.А. Тўраева, доц М.Ж. Аломова, асс С.М. Бабажонова, асс Қ.О. Зохидов, катта лаборант С.Н. Касимовлар жавлон уриб ишлаб биофаол гетероциклик бирикмалар синтези ва уларнинг модификатсияси устида илмий тадқиқот ишларини олиб боришди ва пиридин, хинолин, изохинолин, пиримидин, хонозолинлар ҳамда филавоноидлар кимёси сохасида жуда катта ютуқларни қўлга киритишди. Кафедрада битта докторлик ва 10 дан зиёд номзодлик дисертациялари ёқланди. Проф Ю.В. Курбатовдан кейин кафедрани қатор йиллар давомида доц Д.Ж. Тўраева бошқарди. Ундан кейин доц М.Ж. Алимова, хозирда эса доц З.У. Самаров бошқариб келмоқда.

“Органик ва биоорганик кимё” кафедраси бир неча йиллар Табиий фанлар факултети таркибида, кейинчалик Биология ва кимё факултети таркибида “Органик ва ноорганик кимё” кафедраси мақомида фаолият олиб борди, 2018-йил сентябр ойидан бошлаб Кимё факултети қошида “Органик ва биоорганик кимё” кафедраси мақомида фаолиятини давом эттирмоқда.

“Органик ва биоорганик кимё”кафедрасида «5140500-Кимё», «5320400-Кимёвий технология» ва «5320100-Материалшунослик ва янги материаллар кимёси» йўналишлари бўйича бакалавр, «5А140501-Кимё» мутахассисликлари бўйича магистрлар тайёрланмоқда.

“Органик ва биоорганик кимё” кафедрасида 8 та профессор-ўқитувчилар фаолият олиб бормоқда, шулардан 6 та фан номзоди дотсентлар, 2 та ассистентлар фаолият кўрсатмоқда, илмий салоҳият 75 % га тенг.

Кафедрада “Иккита гетероатом сақлаган гетероҳалқали биологик фаол моддалар синтези” мавзусида фундаментал грант бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда. Бу мавзу икки йўналишда бўлиб трициклик хиназолин-4-онлар синтези ва изохиналин ҳалқаси сақлаган бирикмалар синтези ва кимёвий ўзгаришлари деб номланган.

Кафедрамизнинг профессор-ўқитувчилар жамоаси ЎзРФА С.Ю. Юнусов номидаги “Ўсимлик моддалари кимёси” институти, О.С. Содиқов номидаги “Биоорганик кимё” институтлари ва хориждаги 10 дан ортиқ олий таълим муассасалари ҳамда илмий тадқиқот марказлари билан ўзаро самарали ҳамкорлик ўрнатилган.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

 • Органик кимё
 • Биоорганик кимё
 • Озиқ овқат кимёси
 • Органик кимёда хроматаграфик усуллар
 • Амалий инглиз тили
 • Табиий ва синтетик органик бирикмалар
 • Гетросиклик бирикмалар кимёси
 • Тадқиқотнинг замоновий физик кимёвий усуллари
 • Органик синтез
 • Махсус фанлар ӯқитиш методикаси
 • Илмий тадқиқот методалогияси