КАФЕДРАЛАР

Математик таҳлил кафедраси

Алгебра ва геометрия кафедраси

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси

Дифференциал тенгламалар кафедраси

Функционал анализ ва математик физика

Назарий ва амалий механика кафедраси

Умумий физика кафедраси

Оптика кафедраси

Қаттиқ жисмлар физикаси

Ядро физикаси ва астрономия

Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси

Математик моделлаштириш кафедраси

Оптимал бошқарув методлари кафедраси

Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси

Дастурий инжиниринг факулmтети

Ботаника кафедраси

Зоология кафедраси

Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси

Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси

Генетика ва биотехнология кафедраси

Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси

Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси

Физикавий ва коллоид кимё кафедраси

Аналитик кимё кафедраси

Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси

Фуқаролик жамияти ва миллий ғоя кафедраси

Фалсафа кафедраси

Бошланғич таълим методикаси кафедраси

Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти

Педагогика кафедраси

Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси

Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси

Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси

Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси

Ўзбек тилшунослиги кафедраси

Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

Тожик тили ва адабиёти кафедраси

Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Иқтисодий назария кафедраси

Иқтисодиёт кафедраси

Кадрлар менежменти ва бизнес кафедраси

География ва табиий ресурслар кафедраси

Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси

Гидрометеорология кафедраси

Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси

Рус тилшунослик кафедраси

Рус ва чет эл адабиёти кафедраси

Рус филологияси кафедраси

Инглиз тили кафедраси

Роман-герман тиллари кафедраси

Психология назарияси ва амалиёти кафедраси

Умумий психология кафедраси

Умумий психология

Социология ва ижтимоий иш кафедраси

Ўзбекистон тарихи кафедраси

Археология

Жаҳон тарихи кафедраси

Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси

Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси

Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси

Меҳнат таълими кафедраси

Муҳандислик графикаси

Тасвирий санъат

Мусика таълими кафедраси

Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси

Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси

Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси

Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги кафедраси